Regulamin


REGULAMIN

 

Wprowadzenie.

 

Firma Lopeno Daniel Krześniak (Sprzedający) zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, z siedzibą: ul. Brzozowa 4 26-900 Kozienice, NIP: 8121812209, REGON: 146754562 ze względu na obowiązki jakie spoczywają na Autoryzowanym Dilerze Maszyn i Urządzeń Honda oraz Dystrybutorze Przyczep Samochodowych nie prowadzi „klasycznego” sklepu internetowego. Autoryzowany Diler oraz Dystrybutor zobowiązany jest m.in. do dokładnego poinformowania Klienta o cechach produktu, dopasowania produktu do potrzeb Klienta, wykonania pierwszego uruchomienia tzw. przeglądu zerowego, a także do oferowania profesjonalnej obsługi posprzedażnej. Jesteśmy zdania, że „klasyczny” sklep internetowy, z powszechnie stosowanym mechanizmem „kliknij i kup”, nie daje w 100% spełnienia tych obowiązków. Klienci (konsumenci) nie zawsze kontaktują się ze Sprzedawcą w celu potwierdzenia spełnienia przez wybrany produkt ich indywidualnych potrzeb! W związku z powyższym firma Lopeno przygotowuje oferty handlowe indywidualnie, a ich warunki potwierdzane są w wiadomościach e-mail wysyłanych do Klientów!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zakupów obowiązującym w firmie Lopeno przy zawieraniu umów konsumenckich poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość:

 

I. Prawo odstąpienia od umowy:

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej w firmie Lopeno rzeczy lub w przypadku usług- zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy poinformować Sprzedającego o podjętej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: Lopeno, ul. Brzozowa 4, 26-900 Kozienice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@lopeno.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Kupujący (konsument) powinien poinformować Wykonawcę o swojej decyzji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty otrzymania nabytej rzeczy lub zawarcia umowy. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

2. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(Dane Sprzedającego)

…………………………….

…………………………….

…………………………….

 

Ja niżej podpisany……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży / wykonania usługi następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………………………………………

Data zawarcia umowy………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Imię i nazwisko…………………………………………………….……….

Adres …..…………………….……..………………………………..…….

Data………………………………………………………………………….

…….………………………………………………………………….………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

II. Koszty transportu oraz zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

1. Koszty transportu podawane są przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy- telefonicznie lub w wiadomościach e-mail wysłanych do Kupującego.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

III. Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej z firmą Lopeno nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

IV. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

1. Firma Lopeno oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

V.Opis procedury reklamacyjnej:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@lopeno.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a/ imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

b/ datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c/ przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d/ wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

VII. Warunki gwarancji i sposoby jej realizacji:

Wszystkie maszyny i urządzenia oraz przyczepy samochodowe oferowane przez Sprzedającego objęte są gwarancją:

1. Maszyny i urządzenia Honda oraz z silnikami Honda oraz pozostałe maszyny i urządzenia oferowane w Polsce przez wyłącznego dystrybutora- firmę Aries Power Equipment Sp.zo.o., których autoryzowanym dilerem jest firma Lopeno- warunki gwarancji znajdują się pod linkiem: http://www.mojahonda.pl/warunki-gwarancji

2. Przyczepy samochodowe: objęte 12 miesięczną gwarancją.

 

VIII. Adres siedziby Sprzedawcy oraz adres do reklamacji:

Lopeno, ul. Brzozowa 4, 26-900 Kozienice

 

IX. Sposoby kontaktu ze Sprzedającym:

e-mail: info@lopeno.pl

tel. 48 679 65 65, tel. kom. 731 606 131

 

X. Sposób i termin zapłaty za zakupy:

1. Pobranie – Kupujący płaci gotówką przy odbiorze towaru (przedstawicielowi firmy kurierskiej wysłanej przez Sprzedającego);

2. Przelew – wpłata dokonywana jest na wskazany przez Sprzedającego numer konta bankowego. Numer konta bankowego przesyłany jest Kupującemu w wiadomości e-mail, która jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie jest realizowane.

3. Zaliczka – Sprzedający, w szczególnych przypadkach, może wymagać od Kupującego wpłacenia zaliczki na podany numer konta bankowego – dotyczy to m.in. sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta (konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.