Warunki gwarancji


Warunki Gwarancji ( maszyny i urządzenia)

 

Warunki gwarancji zawarte w Karcie Gwarancyjnej dotyczą urządzeń dystrybuowanych przez Aries Power Equipment Sp. z o.o.

1. Aries Power Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Gwarantem, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia, na które została wydana Karta Gwarancyjna, pod warunkiem używania go zgodnie z  przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w Instrukcji Obsługi urządzenia dołączonej do niego przez Gwaranta.

2. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu oraz za uszkodzenia tego urządzenia, będące ich następstwem. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za inne wady i uszkodzenia, w szczególności w przypadkach określonych w pkt. 10-13 niniejszych Warunków Gwarancji.

3. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na urządzenia: w przypadku Konsumenta na okres 24 (dwudziestu czterech) lub 12 (dwunastu) miesięcy; w przypadku Przedsiębiorcy na okres 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od dnia sprzedaży urządzenia (Podstawowy okres gwarancji). Podstawowy okres gwarancji dla Konsumenta uzależniony jest od rodzaju zakupionego urządzenia. Maksymalny okres gwarancji na urządzenia wynosi odpowiednio: w przypadku Konsumenta 60 (sześćdziesiąt) m-cy, w przypadku Przedsiębiorcy 24 (dwadzieścia cztery) miesiące oraz 12 (dwanaście) m-cy na silniki. Odpowiednie okresy gwarancji wskazane są w tabeli. Okres gwarancji każdorazowo ulega wydłużeniu o czas wykonywania nieodpłatnej naprawy w okresie gwarancyjnym (Naprawy gwarancyjnej).

4. W rozumieniu niniejszych warunków za Konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabyła urządzenie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT za zakupione urządzenie i/lub wpisanie w Kartę Gwarancyjną danych przedsiębiorstwa, domniemuje się, że Uprawniony z Gwarancji będzie wykorzystywał urządzenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

5. Zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca mają prawo przedłużenia okresu gwarancji na urządzenia wymienione w tabeli do wartości maksymalnej określonej w tabeli, przy czym:

a/ przegląd gwarancyjny musi być wykonany w autoryzowanym Punkcie Serwisowym Gwaranta (Autoryzowanym Punkcie Serwisowym – APS, Autoryzowanym Punkcie Napraw Silników – APNS),

b/ przegląd gwarancyjny musi być wykonany nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy; a dla urządzeń eksploatowanych sezonowo po sezonie eksploatacyjnym,

c/ uprawniony z gwarancji dostarcza urządzenie do przeglądu na własny koszt,

d/ każdy przegląd musi być poświadczony w Karcie Gwarancyjnej urządzenia,

e/ brak poświadczenia powoduje utratę uprawnień z tytułu przedłużonego okresu gwarancji,

f/ ze względu na niewłaściwy stan techniczny urządzenia Gwarant może odmówić wykonania przeglądu gwarancyjnego.

Przedłużenie okresu gwarancji potwierdzane jest w Karcie Gwarancyjnej wraz za wskazaniem, na jaki okres został przedłużony okres gwarancji.

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku, gdy Uprawniony z gwarancji:

a/ nie dokona przed pierwszym użyciem urządzenia, przeglądu przy sprzedaży (określonego w Karcie Gwarancyjnej urządzenia) w punkcie autoryzowanego dilera lub w APS/APNS Gwaranta,

b/ nie będzie dokonywać przeglądów gwarancyjnych urządzenia w APS/APNS, zgodnie z harmonogramem przeglądów znajdującym się w Instrukcji Obsługi urządzenia.

7. Wykonanie przeglądu gwarancyjnego/przedłużającego okres gwarancji w APS lub APNS Gwaranta nie zwalnia użytkownika z wykonywania okresowych przeglądów określonych w Instrukcji Obsługi urządzenia.

8. Nie uważa się za naprawę gwarancyjną wymienionych w Instrukcji Obsługi urządzenia zabiegów będących normalną, należytą obsługą eksploatacyjną.

9. Gwarant nie udziela gwarancji na silniki do maszyn i urządzeń HONDA (ogólnego stosowania), jeżeli urządzenie, w którym ww. silnik został zamontowany nie spełnia norm i warunków niezbędnych dla właściwej pracy silnika określonych przez Producenta silnika.

Konsument – okres gwarancji w miesiącach Przedsiębiorca – okres gwarancji w miesiącach
Urządzenie Podstawowy Maksymalny Podstawowy Maksymalny
Agregat prądotwórczy 24 60 12 24
Motopompa 24 60 12 24
Urządzenie do pielęgnacji zieleni 24 60 12 24
Glebogryzarka 24 60 12 24
Odśnieżarka 24 60 12 24
Silnik zaburtowy 36 60 12 24
Ponton składany 24 12
Maszyna budowlana i drogowa 12 12
Inne urządzenie 12 12
Akumulator w urządzeniu 12 6
Osprzęt i akcesoria do urządzeń 12 12
Silniki, silniki w urządzeniach HONDA i silniki w urządzeniach innych producentów:
GX/GXV/IGX 36 36 lub 3*
GX 25/30 GXV50/GXH50/GXV57 24 12
GS/GSV 24 12 lub 3*
GC/GCV 24 3

* dotyczy silników zamontowanych w gokartach

10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego (niezgodnego z Instrukcją Obsługi Gwaranta) używania, konserwacji i regulacji lub przechowywania i transportowania oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada Gwarant, w tym pogarszanie się estetyki urządzania w wyniku jego używania lub upływu czasu.

11. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i części urządzenia, które przy używaniu urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach określonych w Instrukcji Obsługi Gwaranta mogą ulec zużyciu przed upływem gwarancji, w szczególności lecz niewyłącznie: świece, filtry, noże, ostrza tnące i zgarniające oraz ich zabezpieczenia i osłony, głowice żyłkowe, kołki zabezpieczające i zawleczki, linki i cięgła sterujące/sterowe, cięgna, bezpieczniki urządzeń energetycznych, powłoki lakiernicze elementów osłonowych, elementy gumowe i  gumowo-metalowe, uszczelki.

12. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia urządzenia, które mogą być następstwem korzystania z urządzenia, które w chwili powstania wady lub uszkodzenia nie znajdowało się w stanie pełnej sprawności lub posiadało uszkodzenia mechaniczne.

13. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w związku z niżej wymienionymi działaniami użytkownika urządzenia:

a/ używaniem części zamiennych innych niż oryginalne,

b/ używaniem materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne i/lub zalecane przez Gwaranta lub Producenta,

c/ przeprowadzeniem modyfikacji nie autoryzowanych przez Gwaranta lub Producenta i napraw dokonywanych przez nieautoryzowane przez Gwaranta warsztaty serwisowe (np. regulacja pracy silnika, modyfikacje wydajności urządzenia, powiększenia i inne).

14. Uprawniony z gwarancji traci roszczenia wynikające z udzielonej Gwarancji w przypadku nie zgłoszenia wady lub uszkodzenia w terminie 2 miesięcy od daty jego powstania.

15. Uprawniony z gwarancji dostarczy wadliwe urządzenie do dowolnego, autoryzowanego przez Gwaranta punktu serwisowego (APS/APNS) lub wskazanego przez Gwaranta autoryzowanego punktu sprzedaży.

16. W przypadku zakwalifikowania przez Gwaranta urządzenia do Naprawy gwarancyjnej, poniesione przez Uprawnionego z gwarancji zasadne i udokumentowane koszty transportu zostaną zwrócone.

17. Przyjęcie reklamacji następuje przez sporządzenie datowanego protokołu, z wyszczególnieniem zgłoszonych wad i objawów niesprawności, oraz opisem warunków, w jakich urządzenie pracowało, podanych przez Uprawnionego z Gwarancji.

18. Podstawą skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest przedłożenie ważnej Karty Gwarancyjnej zawierającej dane Uprawnionego z gwarancji (dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa lub dane osobowe), dane urządzenia, w tym nazwę i numer urządzenia, numer silnika, datę sprzedaży oraz pieczęć Dilera lub Sprzedawcy autoryzowanego przez Gwaranta, wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna bez powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do wykonania Napraw gwarancyjnych.

19. Gwarant zapewnia, że Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia urządzenia do APS/APNS. W szczególnych (nietypowych i/lub odbiegających od standardów serwisowych) przypadkach 30-dniowy termin naprawy może ulec wydłużeniu o czas konieczny do wykonania naprawy.

20. Gwarancja, której udziela Gwarant nie obejmuje odpowiedzialności Gwaranta za szkody na majątku lub osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny Uprawniony z gwarancji, a będące skutkiem wad towaru stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji.

21. Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w Warunkach Gwarancji i Karcie Gwarancyjnej.

22. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru z umową wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Listę autoryzowanych punktów serwisowych znajdziesz na stronie internetowej:  www.ariespower.pl
Szanowny Kliencie! Pamiętaj, aby sprawdzać aktualne warunki gwarancji na stronie internetowej:www.mojahonda.pl

 

Warunki gwarancji (przyczepy samochodowe)

 

1. TEMA Sp. z o.o. w Świdniku gwarantuje użytkownikowi dobrą jakość i sprawne działanie pojazdu pod warunkiem, że przyczepa będzie użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach eksploatacji określonych instrukcją obsługi i użytkowania.

 

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad technicznych w przyczepie, producent usunie bezpłatnie usterki w ramach udzielonej gwarancji w terminie niedłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Wszelkie usterki i uszkodzenia przyczepy w okresie gwarancyjnym, użytkownik winien zgłaszać do Tema Sp. z o.o.

 

3. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

 

4. Gwarancja udzielana jest na 12 miesięcy od daty wydania (sprzedaży), okres gwarancji automatycznie wydłuża się do 24 miesięcy pod warunkiem wykonywania w okresie gwarancyjnym zgodnie z harmonogramem przeglądów okresowych w autoryzowanych serwisach.

 

5. Wady należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu, przerywając eksploatację pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych lub ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy i producenta z tytułu eksploatacji przez użytkownika sprzętu niesprawnego.

 

6. Gwarancja obejmuje bezpłatnie naprawę przyczepy jeżeli uszkodzenie nastąpiło wskutek wad materiałowych, wykonawczych lub konstrukcyjnych z winy Producenta.

 

7. Czynności gwarancyjne nie będą wykonane w przypadku:

a) upływu terminu ważności uprawnień gwarancyjnych,

b) wypadku drogowego,

c) niefachowej obsługi, złego magazynowania i uszkodzeń w czasie transportu,

d) nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji lub eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem

e) niezgodną z instrukcją konserwacją lub jej brakiem

f) jakiejkolwiek przeróbki lub zastosowania części nietypowych,

g) samowolnego dokonywania napraw lub prób napraw,

 

8. Gwarancji nie podlegają:

  • biało-szare przebarwienia na blachach ocynkowanych powstające pod wpływem czynników atmosferycznych
  • żarówki
  • elementy zużywające się tj. łożyska kół, szczęki hamulcowe, linki hamulcowe, tuleje ślizgowe i metalowo-gumowe
  • oraz zespoły uszkodzone z winy użytkownika.

 

9. Termin gwarancji biegnie od nowa jeżeli przyczepę wymieniono na nową. W innych przypadkach gwarancja będzie przedłużona.

 

10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dowodu gwarancyjnego duplikat wydaje producent na wniosek uprawnionego poparty dowodem sprzedaży placówki handlowej w której przyczepa była zakupiona.

 

11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.